Středisko volného času Duhovka Břeclav

ŠKOLY - PROGRAMY V PŘÍRODĚ

Vzdělávací programy v přírodě připravujeme v délce trvání 3 – 5 dnů. Pro ubytování využíváme základen a chat středisek volného času nejen Jihomoravského kraje. Ubytování se odvíjí od počtu účastníků a požadavku třídního učitele, od druhu ubytování se pak odvíjí cena akce. Účastníci se na místo akce přepravují hromadnými dopravními prostředky, jejich osobní věci i materiál k programu dovážíme na místo autem.

 

Vzdělávací programy v přírodě mohou být zaměřeny na osobnostní rozvoj účastníků nebo rozvoj skupinové dynamiky a jsou primárně určeny pro třídní kolektivy prvního i druhého stupně ZŠ. Výjimečně i pro studenty SŠ např. jako adaptační pobyt v 1. ročníku. Mohou být využity i k posílení třídních kolektivů případně eliminaci sociálně patologických jevů – na tomto poli spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Vždy záleží na domluvě s třídním učitelem.

 

Programy pro děti 1. stupně mohou sloužit i jako náplň škol v přírodě, které motivujeme podle potřeb a přání učitelů – Škola malých indiánů a zálesáků, Škola v pravěku, Škola pro malé rytíře, námořníky… Cesta do fantazie apod. V programech ŠVP využíváme vlastní systém pro harmonický rozvoj účastníků, který vychází ze zásad woodcraftu E. T. Setona – jednoho z nejstarších hnutí pro výchovu v přírodě – děti si sami volí oblast, ve které se chtějí zdokonalit a plní jednoduché úkoly, za něž jsou odměňovány formou, která odpovídá motivaci akce. Program bývá doplněn netradičními sporty v přírodě, týmovými aktivitami i rukodělným tvořením. Podle potřeby zařazujeme i řízenou zpětnou vazbu, která může být zaměřena na jednotlivce i na skupinu.

 

Kontakt: Bc. Vlastimil Kubát, pajda.duhovka@gmail.com

TRADICE A ŘEMESLA NA SLOVÁCKU

Zábavnou formou provedeme děti historií, tradicemi a zvyky na Slovácku v jednotlivých ročních obdobích. Formou dobových her se děti seznámí se zvyky a vyzkouší možná už zapomenuté obyčeje. V druhé části programu si děti ve výtvarné dílně vyrobí výrobky některou z řemeslných technik (drátování, tkaní, hrnčířství, modrotisk atd.) Témata a řemesla jsou po konzultaci přizpůsobeny požadavkům pedagoga. Cena: 100,- Kč na osobu.

 

Kontakt: Soňa Hošková, sona.duhovka@gmail.com

PRAVĚK

Program zpracovává nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin. Děti se stanou se experimentálními archeology a nahlédnou do způsobu života v různých obdobích pravěku a raného středověku. Dětem se dostane odborného výkladu a dobového vystoupení, ale také možnosti si na „na vlastní kůži vyzkoušet různá historická řemesla„. K těmto činnostem jsou vytvořena stanoviště, kde se děti pomocí pokusů a omylů budou zabývat zjišťováním výrobních procesů, způsobu života a dalších činností pravěkých lidí. Za splněné úkoly dostanou tesáky a korálky. Cena: 30,- Kč na osobu.

 

Kontakt: Soňa Hošková, sona.duhovka@gmail.com

DEN STROMŮ A DEN ZEMĚ

Výukový programy zaměřený na seznámení se s přírodou lužního lesa a jeho ochranu. Společným jmenovatelem je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotovou orientaci a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod podle uvažování příslušné věkové kategorie dětí a jejich zkušeností. Doprovodný program: výroba ručního papíru. Cena: 50,- Kč na osobu.

 

Kontakt: Soňa Hošková, sona.duhovka@gmail.com

BOBR CUP

Jedná se o přírodovědně zaměřený orientační závod v lužním lese nazývaném Kančí obora, jehož cílem je na základě prvků zážitkové pedagogiky účastníkům umožnit proniknout do míst, která aktuálně obývá bobr a seznámit je s jeho životním prostředím a potřebami. Účastníci se tak dozvědí informace o přírodních hodnotách samotného lužního lesa a jeho dalších obyvatelích.

Závod je vhodný pro jednočlenné i vícečlenné skupiny  žáků základních i středních škol, podniky v rámci teambuildingu, ale také pro starší generace. Rozsah a náročnost trasy se dají uzpůsobit dle požadavků a potřebám zájemců.

Kontaktní osoba: Filip Šálek, fsalek@seznam.cz , telefon: 605 923 874

Základní cena za akci je 4.000,- Kč, která zahrnuje pronájem základny v KO a samotnou organizaci akce. Občerstvení není v základní ceně zahrnuto.

KERAMICKÁ DÍLNA

Tato aktivita je zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou. Téma i technika jsou po vzájemné konzultaci přizpůsobeny požadavkům pedagoga (mohou např. vycházet z ročního období, tradic a svátků roku - Vánoce, Velikonoce, Svátek matek atd.). Cena: 30 – 50,- Kč na osobu.

 

Kontakt: Soňa Hošková, sona.duhovka@gmail.com

CESTOU VLNY - OD OVEČKY KE KOLOVRÁTKU

Vzdělávací program pro školy základní zpracování ovčího rouna od střiže k nitce či drobnému výrobku. Volnočasová aktivita vedená k rozvoji zájmu o staré tradiční řemeslo. Aktivita rozšiřuje u žáků um, dovednost, trpělivost a jemnou motoriku. Žáci mají možnost vyzkoušet si praní ovčího rouna, česání na hřebenech či kartáčích. Takto připravenou vlnu mohou spřádat na vřetýnku. Uvidí i spřádání vlny kolovrátkem. Vyzkouší si další techniku zpracování suchým nebo mokrým plstěním. Získají informace o možnostech barvení vlny, i o dalších oděvních materiálech. Příspěvek za použitý materiál: 30,- Kč

 

Kontakt: Veronika Šimková, simveronika@seznam.cz

ADAPTAČNÍ KURZY PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Kurz přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Žáci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se spolužáky a mohou se poznat v reálných situacích. Dostanou šanci naučit se hned na začátku „táhnout za jeden provaz“ a cítit se ve své třídě dobře.

 

Cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. U nových tříd je hlavním cílem seznámení žáků s třídním učitelem a mezi sebou. Část programu rozvíjí schopnost otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné postoje druhých. Kurz nabízí ideální příležitost k tomu, aby si žáci na základě vlastních přímých zkušeností sami zformulovali pravidla chování ve své třídě.

 

Kurz se odehrává převážně formou her v přírodě, které před účastníky staví různé výzvy. Jsou využívány metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Po hrách, které jsou pro naplnění cílů kurzů stěžejní, následuje reflexe, ve které žáci pojmenují, co si z aktivity odnášejí. Dále se využívají různé aktivizační metody, týmové hry v přírodě, diskuzní techniky, estetické aktivity a jednoduché relaxační techniky.

 

Adaptační kurzy pro třídní kolektivynaplňují cíle průřezového tématu osobnostní a sociální výchova a současně cíle v oblasti primární prevence. Všechny žákovské kurzy přispívají k sociálnímu rozvoji třídního kolektivu. Budují dobré vztahy mezi žáky a pracují s pravidly chování a komunikace ve třídě. Kurzy podporují rozvoj týmových dovedností a spolupráce žáků. Pozitivně formují osobnosti účastníků a přispívají k vzájemnému porozumění mezi žáky a třídním učitelem.

 

Kontakt: Mgr. Pavel Kurtin, pavel.kurtin@gmail.com

ZÁŽITKOVÉ KURZY PRO TEENAGERY

Kurz probíhá každoročně v době hlavních prázdnin v jedinečném prostředí Lomu na Hřebenech v Lipnici nad Sázavou. SVČ Duhovka se jako jediný subjekt tohoto typu může pochlubit již desetiletou trvalou spoluprací s tímto centrem volnočasového vzdělávání v rámci celé Evropy. Cílovou skupinou je mládež ve věku 14 – 17 let, motivovaná potřebou setkávat se a aktivně trávit společný čas.

 

Zážitkový kurz se oproti klasickému táboru liší zejména cílením na užší věkovou skupinu, menším počtem účastníků, konkrétnějším zaměřením na potřeby jednotlivce a tím jeho pozitivní ovlivňování dobrodružstvím a prožitky. Účastníci nepřijdou však ani o klasické aktivity, které ke každému táboru patří.

 

Cílem zážitkového kurzu je pozitivní formování osobnosti v celém svém spektru - rozvoj schopností otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné postoje druhých, podpora rozvoje týmových dovedností a spolupráce. Zážitkové kurzy pro naplňují cíle průřezového tématu osobnostní a sociální výchova a současně cíle v oblasti primární prevence.

 

Kurz se odehrává převážně formou her v přírodě, které před účastníky staví různé výzvy. Jsou využívány metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Po hrách, které jsou pro naplnění cílů kurzů stěžejní, následuje reflexe, ve které účastníci pojmenují, co si z aktivity odnášejí. Dále se využívají různé aktivizační metody, týmové hry v přírodě, diskuzní techniky, estetické aktivity a jednoduché relaxační techniky.

 

Kontakt: Mgr. Pavel Kurtin, pavel.kurtin@gmail.com

PÁLKOVACÍ HRY PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Metodická pomoc při zavádění netradičních pálkovacích her – bränball, beeball, t-ball ad. v hodinách tělesné výchovy, pohybových her, sportovních her tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Pro děti 1. i 2. stupně ZŠ i SŠ i pro školní družiny. V rozsahu od jedné hodiny až např. po celé dopoledne – odpoledne. Základy házení a zpracování míče, pálkování míče ze stativu, tossu i nadhozu. Pravidla nejběžnějších her.

 

Kontakt: Bc. Vlastimil Kubát, pajda.duhovka@gmail.com

TURISTICKO-BRANNÝ ZÁVOD DRUŽSTEV

Disciplíny – střelba ze vzduchovky či luku,  zdravověda, doprava, bezpečnost, orientace (buzola, mapa), nízké lanové překážky, stavba stanu, památky ČR a regionu, hod granátem na cíl, a jiné dle dohody.

 

Kontakt: Ľubomír Richter, pancho.duhovka@gmail.com

OD OVEČKY KE KOLOVRÁTKU - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Snahou vzdělávacího programu pro ŠD je obohatit program ve ŠD nabídnutím volnočasové aktivity, co se týče tradičních řemesel - zpracování ovčího rouna.
Získají informace o možnostech barvení ovčí vlny, její použití v životě a něco málo z historie zpracovávání. Vytvoří si svůj výrobek filcováním na sucho pomocí filcovací jehly nebo tzv. mokré filcování např. plstěné mýdlo.
V dětech tímto podpoříme povědomí o tradici dávného řemesla. Naučí se co je ovčí vlna, jak s ní zacházet, co všechno se z ní dá vytvořit. Jakým způsobem se zpracovává. Mají možnost si vyzkoušet praní ovčí vlny, česání přes kartáče, ruční spřádání do nitky. Uvidí ukázky spřádání na kolovrátku či vřetýnku.
Tímto u dětí přispíváme k rozvoji tvořivého myšlení, které pozitivně ovlivňuje zvyšování sebevědomí, růst logického myšlení, posilování jemněmotorických dovedností, um a v neposlední řadě učí trpělivosti.
Příspěvek za použitý materiál: 30,- Kč
Kontakt: Veronika Šimková, simveronika@seznam.cz