Středisko volného času Duhovka Břeclav

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

seznam-krouzku.jpg

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Svým podpisem stvrzuji, že dítěti umožním pravidelnou docházku do zájmového kroužku či klubu a v případě nemoci je z docházky řádně omluvím. Beru na vědomí, že mé dítě je řádným členem zájmového kroužku či klubu až na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a řádně uhrazeného příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s činností zájmového útvaru. Jsem si vědom(a), že příspěvek je placen buď hotově na SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 4 (pondělí až čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin) nebo na účet 20738651/0100. Jako variabilní symbol použijte kód kroužku. Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka a název zájmového kroužku. Prohlašuji, že příspěvek uhradím ve stanovených termínech - nejpozději do 10 pracovních dní po odevzdání přihlášky (nejpozději však do 31. 10. 2015). V případě nezaplacení beru na vědomí, že SVČ bude nuceno vymáhat náklady spojené s návštěvou zájmového kroužku.
Jsem si vědom(a), že zaplacený příspěvek je úplatou za zájmové vzdělávání podle vyhlášky 74/2005 Sb. a je nevratný. Pouze v případě přerušení a ukončení docházky mé dcery (mého syna) do zájmového útvaru z vážných zdravotních důvodů, bude vrácena maximálně jeho poměrná část. V případech poplatku vyššího jak 1.000,-Kč/rok za jeden zájmový útvar je možné zaplatit pouze za první pololetí. Na tuto skutečnost upozorněte při elektronické platbě ve zprávě pro příjemce. Souhlasím s fotografováním svého dítěte v rámci činnosti SVČ a s použitím fotografií na nástěnkách a webových stránkách pro účely prezentace a propagace SVČ Duhovka Břeclav. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Vnitřního řádu SVČ Duhovka Břeclav a Podmínkami pro pravidelnou zájmovou činnost, které jsou zveřejněny v tištěné podobě na hlavní nástěnce SVČ a v digitální podobě na www.duhovka.cz. Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním, v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších změn a doplnění. V případech, kdy docházka dítěte do ZŠ je podmíněna přítomností osobního asistenta, je povinností rodičů zajistit přítomnost asistenta na vlastní náklady. Činnost zájmových útvarů probíhá od první schůzky do 31. 05. 2017, není-li sjednáno jinak. V době státních svátků a všech školních prázdnin se kroužky nekonají.
 
ROZPIS SLUŽEB NA DUHOVCE
 
Z důvodů zajištění letní činnosti o prázdninách jsme Vám k dispozici v době od 1. června do 31. srpna 2017 v těchto dnech:
 
PONDĚLÍ A STŘEDA
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
            
Tábory (přihlášky, platby): 
Radovan Opluštil
702 118 587 

 

 

 
letni-tabory.jpg